تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي|39009325

تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي|39009325|voter|dec|تحقیق تعيين ميزان افسردگي, تحقیق پیرامون تعيين ميزان افسردگي بر پيشرفت تحصيلي , دانلود تحقیق تعيين ميزان افسردگي, پایان نامه رشته روانشناسی , پایان نامه پیرامون افسردگي,دانلود تحقیق روانشناسی,پروژه علوم تربیتی
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

چكيده:
پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهي و غيرخوابگاهي بپردازد. در واقع بدنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا محيطي مانند خوابگاه مي‌تواند با ايجاد افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد؟
براي رسيدن به هدف مذكور از طرح ـ پس رويدادي (علي ـ مقايسه‌اي) استفاده كرديم جامعه و نمونه پژوهش حاضر كل دانشجويان دختر در حال تحصيل رشته روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي‌باشد كه كل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
داده‌هاي مورد نظر براي متغير افسردگي از طريق پر كردن سياهه افسردگي بك و براي پيشرفت تحصيلي معدل ترم گذشته دانشجويان جمع‌آوري شد.
براي تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي از ضريب همبستگي پيرسون و t دو گروه مستقل استفاده گرديد نتايج پژوهش نشان داد بين ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي
1ـ بيان مسئله
2ـ اهميت و ضرورت پژوهش
3ـ اهداف
4ـ فرضيه‌هاي پژوهش
5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها
6ـ خلاصه
فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر
1ـ مباني نظري
الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن)
روان تحليل‌گري
رفتاري‌نگر
شناختي
زيست‌شناختي
انواع
ميزان شيوع
ب ـ پيشرفت تحصيلي
2ـ يافته‌هاي پژوهشي
3ـ خلاصه
فصل سوم: فرآيند روش شناختي
1ـ انتخاب نمونه
الف ـ جامعه و نمونه
2ـ ابزار گردآوري اطلاعات
الف ـ معرفي سياهه
ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاري
ج ـ اعتبار و پايايي
3ـ طرح تحقيق و روشهاي آماري
الف ـ طرح تحقيق
ب ـ روشهاي آماري
4ـ خلاصه
فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كمي
1ـ ارائه داده‌هاي توصيفي بدست آمده
2ـ بررسي نتايج در چهارچوب بدست آمده
الف ـ نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي
ب ـ نتايج آزمون t در متغير افسردگي
ج ـ نتايج آزمون t در متغير پيشرفت تحصيلي
3ـ خلاصه
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
1ـ بحث و بررسي درباره يافته‌ها
2ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
3ـ كاربرد نتايج
4ـ محدوديت‌ها
5ـ پيشنهادات
منابع

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:85