ترجمه مقاله تئوری صف (یک روش بازگشتی برای سیستم صف)|39009322

ترجمه مقاله تئوری صف (یک روش بازگشتی برای سیستم صف)|39009322|voter|dec|مقاله تئوری صف, نظریه صف, ترجمه, ترجمه مقاله, ترجمه مقاله تئوری صف, مقاله نظریه صف, دانلود مقاله, دانلود مقاله تئوری صف, سیستم صف, زمان انتظار درصف, روش بازگشتی صف, سیستم صف با زمان نمایی
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : ترجمه مقاله تئوری صف (یک روش بازگشتی برای سیستم صف)

عنوان اصلی مقاله ((یک روش بازگشتی برای سیستم صف F-policy G/M/1/K با زمان start up نمایی))

این مقاله با کنترل بهینه یک سیستم صف G/M/1 ظرفیت محدود، ترکیب شده با F-policy و یک زمان start up نمایی، قبل از اجازه ورود به سیستم دادن به مشتریان، سر و کار دارد. مساله صف F-policy متعارف ترین موضوعات کنترل ورودی به یک سیستم صف را بررسی می کند. در اینجا برای توسعه دادن توزیع احتمالی حالت پایدار تعداد مشتریان در سیستم، از یک روش بازگشتی استفاده شده است که در آن از تکنیک متغیر اضافی بهره برده شده است به گونه ای که متغیر اضافی به عنوان زمان باقیمانده بین دو ورودی به کار برده شده است. همچنین برای فهم بهتر روش بازگشتی سه مثال ساده از توزیع زمان بین دو ورودی نمایی، ارلنگ درجه سوم و قطعی ارائه شده است. یک مدل هزینه برای تعیین کردن مدیریت بهینه F-policy در حداقل هزینه، توسعه یافته است. در انتها نیز، آنالیز حساسیت انجام شده است.